логоFacebook  Twitter  YouTube  eMail

Биеналната изложба на 31та и 32ра сесија на Ликовната колонија Галичник

која ќе се одржи на 9.11.2021 во Националната галерија на Република Северна Македонија,

објект Мала станица, со почеток во 19.00 часот.


Последните две сесии на колонијата го третираа горливиот проблем на екологијата, на заштитата на животната средина и враќање на загубениот линк со природата.
31та сесија имаше концепт Коегзистениција кој ја пролематизираше релацијата (изгубената релација) помеѓу природата и човекот (секако и самиот Галичник и неговата природа и традиција), релацијата или коегзистенцијата на видливиот свет со невидливите опасности (вирусите и пандемиите кои не демнеат), коегистенцијата на уметноста и обичниот човек; уметноста и политиката; уметноста и екологијата; уметноста и технологијата.  Учествува и со свои дела ќе бидат претсавени: Ненад Тонкин, Јана Јакимовска, Шќипе Мехмети, Борче Богоевски, Тања Ристовска, Игор Таневски, Ана Трајковска и Ана Ивановска од Македонија, Жангхонг Лиао (Кина), Бурим Муфтиу (Косово),Тарлан Лотфижаде (Иран), Слободан Радојковиќ и Марина Марковиќ (Србија), Франциско Томшик (Уругвај), Ивана Радовановиќ (Црна Гора), Рубен Бас (Германија).
32та сесија пак, имаше концепт  насловен Визуелна интрузија и интенцијата на овој дискурс беше со визуелна интервенција, т.е. интрузија на природниот амбиент на Галичник и неговата околина, да се визуелизира контрастот и моќта која човекот ја има во загрозувањето, но и заштитата на животната средина и зачувување на нејзиниот природен облик и форма. Ваквите интервенции треба да го подигнат нивото на свеста и да имаат директен импакт во процесот на будење и превземање одговорност за своите постапки. Под поимот екологија разгледуваме поширок опсег на дискурси поврзани со историјата, архивирањето, доминацијата итн. На колонијата партиципираа: Џозеф ван Калденбург (Холандија), Милка Делибашиќ (Црна Гора), Магдалена Кучко (Полска), Ана Марија Паску (Романија), Клица Антониу (Кипар), Зара Александрова (Бугарија), Ејгул Догруел (Турција), Денис Јагџи (Косово/Македонија) и нашите автори: Гордана Вренцоска, Христина Зафировска, Ивана Ивна Самандова, Горанчо Ѓорѓиевски, Доротеј Нешовски, Кристијан Јовановски и Зоран Георгиев и нивните дела ќе бидат презентирани во поставката.  
Најголем дел од делата се изработени во нови медиуми, како видеа, видео инсталации, дигитални графики, фотографии, интервенции во простор, објекти и концептуални слики и графики. Изложбата ќе биде поставена до 19.11.2021 година.

Дело за cover: сегмент од делото на Борче Богоевски, Everything is in everything, 2021
Дизајн на cover: Лука Јованоски

плакат.jpg

We are pleased to announce the Biennial Exhibition of the 31st and 32nd session of the Art Colony Galichnik which will be held on November 9, 2021 at the National Gallery of the Republic of North Macedonia, Mala Stanica, 19.00.
The last two sessions of the colony addressed the burning problem of ecology, environmental protection and restoring the lost link with the nature. The 31st session had the concept of Coexistence which problematized the relation (lost relation) between nature and man (of course Galichnik himself and his nature and tradition), the relation or coexistence of the visible world with the invisible dangers (viruses and pandemics that do not lurk), the coexistence of art and the common people; art and politics; art and ecology; art and technology. On this session have participated and their works will be represented: Nenad Tonkin, Jana Jakimovska, Shqipe Mehmeti, Borce Bogoevski, Tanja Ristovska, Igor Tanevski, Ana Trajkovska and Ana Ivanovska from Macedonia, Zhanghong Liao (China), Burim Muftiu (Kosovo), Tarlan Loftizadeh (Iran), Francisco Tomshic (Uruguay), Ivana Radovanovic ((Montenegro), Ruben Bass (Germany).
The 32nd session, on the other hand, had a concept called Visual Intrusion and the intention of this discourse was with visual intervention, ie. intrusion of the natural ambience of Galichnik and its surroundings, to visualize the contrast and the power that man has in endangering, but also the protection of the environment and preservation of its natural shape and form. Such interventions should raise the level of awareness and have a direct impact on the process of awakening and taking responsibility for their actions. Under the term ecology we consider a wider range of discourses related to history, archiving, domination, etc. On this session participated> Joseph van Caldenbourg (Netherlands), Milka Delibasic (Montenegro), Magdalena Kuczko (Poland), Ana Maria Pascu (Romania), Klitsa Antoniou (Cyprus), Zara Alexandrova (Bulgaria), Eylul Dogruel (Turkey), Denis Jagdzi (Kosovo / Macedonia) and Macedonian authors: Gordana Vrencoska, Hristina Zafirovska, Ivana Ivna Samandova, Gorancho Gjorgjievski, Dorotej Neshovski, Kristijan Jovanovski and Zoran Georgiev and their works will be presented at the exhibition.
Most of the works are made in new media, such as videos, video installations, digital graphics, photographs, interventions in space, objects and conceptual images and graphics. The exhibition will be on display until 19.11.2021.
Cover work: a segment from the work of Borce Bogoevski, Everything is in everything, 2021
Cover design: Luka Jovanoski

 

 

 Поуки од Светите Отци

dobrotoljubie